Kurs dla firm i instytucji

Kurs skierowany dla pracodawców, którzy szczególnie dbają o bezpieczeństwo swoich pracowników i ich rodzin oraz firm i instytucji chcących przeszkolić osoby wyznaczone w zakładzie pracy do udzielania pierwszej pomocy (podstawa prawna: art. 209 Kodeksu Pracy). Szkolenie obejmuje wszystkie niezbędne aspekty udzielania pierwszej pomocy. Możliwość wielokrotnego przećwiczenia omawianych zagadnień, gwarantującą pewność siebie w sytuacji zagrożenia. Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienne zaświadczenie  ukończenia szkolenia z pierwszej pomocy, zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami – Kodeks Pracy – art.209. §1 na pracodawcy ciąży obowiązek wyznaczenia w zakładzie pracy osób przeszkolonych do udzielania pierwszej pomocy. Nakaz ten dotyczy wszystkich firm. Pracodawcy, by wypełnić ten obowiązek muszą wyznaczyć i skierować swoich pracowników na szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenia prowadzone są na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 180, poz. 1860), oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Osobami organizującymi szkolenia BHP są pracodawcy i wyznaczeni przez Niego pracownicy działów BHP, natomiast NIE SĄ oni upoważnieni i uprawnieni do prowadzenia szkoleń z zakresu pierwszej pomocy. Przeprowadzenie szkolenia przez pracownika działu BHP z zakresu udzielania pierwszej pomocy jest złamaniem prawa i jest nieważne.

Zgodnie z art. 8 pkt. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz.1410) – zajęcia edukacyjne w zakresie udzielania pierwszej pomocy są realizowane z udziałem:

 1. lekarzy systemu – gdzie lekarzem systemu jest - lekarz posiadający tytuł specjalisty lub specjalizujący się w dziedzinie medycyny ratunkowej
 2. pielęgniarek systemu – gdzie pielęgniarką systemu jest – pielęgniarka posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizująca się w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii, a także pielęgniarka posiadająca ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, anestezjologii i intensywnej opieki, chirurgii, kardiologii, pediatrii oraz posiadająca, co najmniej 3-letni staż pracy w oddziałach tych specjalności, oddziałach pomocy doraźnej, izbach przyjęć lub pogotowiu ratunkowym
 3. ratowników medycznych

Program szkolenia

 • motywacja do udzielania pierwszej pomocy
 • aspekty prawne pierwszej pomocy
 • podstawy fizjologii człowieka
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia
 • prawidłowe wezwanie pomocy
 • kontrola czynności życiowych
 • postępowanie z osobą nieprzytomną
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa
 • AED automatyczna defibrylacja zewnętrzna
 • zachłyśnięcia
 • stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego
 • badanie urazowe osoby poszkodowanej
 • obrażenia i zaopatrywanie poszczególnych części ciała
 • poszkodowany we wstrząsie
 • oparzenia, hipotermia
 • porażenie prądem
 • wyposażenie i obsługa apteczki

Ćwiczenia

 • wezwanie pomocy
 • ocena poszkodowanego
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa CPR
 • obsługa i korzystanie z AED
 • pozycja bezpieczna (boczna ustalona)
 • postępowanie przy zadławieniu
 • badanie urazowe
 • postępowanie pourazowe
 • opatrywanie ran

Odbiorcy: pracownicy firm i instytucji
Czas trwania: 6 godzin